Choď na obsah Choď na menu
 


Zásady ochrany osobných údajov podľa GDPR

Zásady ochrany osobných údajov podľa GDPR

 

Spoločnosť PRIM-GL, spol s r.o., identifikačné číslo: 47 351 071, so sídlom: Cintorínska 24, 05601 Gelnica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 33001/V (ďalej len  Spoločnosť"), Prevádzkovateľ webovej stránky http://www.primgl.com (Ďalej len „Internetová stránka"), Vyhlasuje že všetky spracovávané Osobné údaje sú spoločnosťou PRIM-GL, spol s r.o považované za  prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre spoločnosť PRIM-GL, spol s r.o prioritou.

Spoločnosť PRIM-GL, spol s r.o  je v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a nariadení (ďalej len Zákon") a Všeobecného nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane osobných údajov (ďalej len Nariadenie"), Správcu vašich osobných údajov, t. j. zhromažďuje, uchováva  a vyžíva (i inak spracováva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikania činnosti – jednotlivé  účely, pre ktoré sú osobné údaje spracovávané, sú bližšie definované v bodoch 1 a 2.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje zhromaždené spoločnosti PRIM-GL, spol s r.o na plnenia  zmluvného vzťahu, právnej povinnosti oprávneného záujmu alebo dania súhlasu a to prostredníctvom Internetovej stránky alebo iných zdrojov, a popisujú spôsoby využívania a ochrany osobných údajov zo strany spoločnosti PRIM-GL, spol s r.o

1.         Spracovávané osobné údaje

Spoločnosť WSM Je oprávnená spracovávať nasledujúce osobné údaje za účel pre ktorý ich od jednotlivých dotknutých osôb získala:

Dotknuté osoby dajú tieto údaje

Účely spracovania:

Kde  spracovávame:

Meno, Priezvisko

Plnenie zmluvných vzťahov, Správa užívateľských účtov k službám, zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, · Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a vývoja nových, zasielanie obchodných informácií a ponúka produktov a služieb, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatních zákonných povinností

podľa zákona uvedeného v právnom základe

Adresa

Plnenie zmluvného vzťahu, Zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, zasielanie obchodných informácií a ponúka produktov a služieb, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatních zákonných povinností

podľa zákona uvedeného v právnom základe

Číslo účtu

Plnenie zmluvného vzťahu, Účtovné a daňové účely

podľa zákona uvedeného v právnom základe

Čas a

Dátum

Plnenie zmluvného vzťahu , Správa užívateľských účtov k službám, zabezpečenie ochrany zdravia a majetku, Plnenie ostatních zákonných povinností

podľa zákona uvedeného v právnom základe

IČO, DIČ,

IČ DPH

Plnenie zmluvného vzťahu, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatních zákonných povinností

podľa zákona uvedeného v právnom základe

E-mail

Plnenie zmluvného vzťahu , Správa užívateľských účtov k službám,, zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a vývoja nových, zasielanie obchodných informácií a ponúka produktov a služieb z portfólia PRIM-GL, spol s r.o, Účtovné a daňové účely Zabezpečiť Ochrana zdravia a majetku, Plnenie ostatních zákonných povinností

Reklamácie, doplnenie alebo oprava objednávok a faktúr

Telefón

Plnenie zmluvného vzťahu, Správa užívateľských účtov k službám . Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a vývoja nových, zasielanie obchodných informácií a ponúka produktov a služieb z portfólia PRIM-GL, spol s r.o, Plnenie ostatních zákonných povinností

Reklamácie, doplnenie alebo oprava objednávok a faktúr

 

 

Osobné údaje sú spoločnosťou spracovávané ako manuálne tak i  automaticky. Spoločnosť je oprávnená zhromažďovať, uchovávať a využívať určité informácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, napr. štatistické informácie kedykoľvek navštívite internetovú stránku.

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spoločnosti WSM spracovávané pre tieto účely:

·         Plnenie zmluvného vzťahu

·         Správa užívateľských účtov k službám

·         Zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb (Spoločnosť zvyšuje bezpečnosť svojich služieb  on-line prihlásenie k užívateľským účtom, identifikáciou používateľa a jeho stotožnením)

·         Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a vývoj nových, Spoločnosť zlepšuje kvalitu svojich služieb (webové stránky, súťaže, a pod..). na rozvoj nových služieb s zlepšovanie existujúcich dochádza k pomoci zaisťovania potrieb a želania užívateľov prostredníctvom telefónnych hovorov, dotazníkov, analýz na webovej stránke, záujmu o určité služby a texty atď.

·         Vykonávanie analýz a meraní (PRIM-GL, spol s r.o zisťuje napríklad návštevnosť, počty návštevnosti a zobrazenie stránky, zariadenia, z ktorého užívatelia prichádzajú na našu stránku, čas strávený na stránke. Tieto údaje zbierame pomocou anonymizovaných dát preto, aby mohli ponúknuť kvalitné služby, ktoré sú pre používateľa relevantné a aby sme rozvíjali služby o ktoré majú naši užívatelia evidentný záujem.)

·         Odosielanie obchodných informácií a ponuku výrobkov a služieb z portfólia PRIM-GL, spol s r.o (PRIM-GL, spol s r.o obchodné informácie prostredníctvom e-mailu)

·         Účtovné a daňové účely (Podklad pre evidenciu v zmysle účtovných a daňových právnych predpisov) Oprávnená osoba má možnosť sa buď zaregistrovať, alebo nakúpiť bez registrácie, tiež si môže vybrať, či chce dostávať novinky z nášho eshopu. Vždy ale musí vyplniť údaje nutné k zaslaniu tovaru, vrátane kontaktov, na ktorý mu príde faktúra.

·         Plnenie ostatných zákonných povinností (medzi ostatné právne záväzky, ktoré WSM plní, zahŕňajú napr. Poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní a ďalším orgánom verejnej správy)

 

  Zoznam spracovateľov

V rámci PRIM-GL, spol s r.o sú osobné údaje dotknutých osôb sprístupnené len oprávneným zamestnancom spoločnosti PRIM-GL, spol s r.o, a to len v rozsahu potrebného na účely spracovania.

Spoločnosť PRIM-GL, spol s r.o je oprávnená poskytovať osobné údaje tretím stranám, ak je to nevyhnutné za účelom vybavenia Vaše žiadostí. Jedná sa o tieto kategórie príjemcov:

·         Spoločnosť poskytujúca systém pre správu e-shopového riešenia a účtovných operácií;

·         Poskytovatelia platobných brán

·         Poskytovatelia analytických nástrojov;

Za určitých podmienok sme potom niektoré Vaše osobné údaje predať na základe platných právnych predpisov, napr. orgánom činným v trestnom konaní a ďalším orgánom verejnej správy.

 

   Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame  po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, tj. Minimálne po dobu zabezpečenia realizácie Vašej Objednávky, a na tak dlho, ako je spoločnosť PRIM-GL, spol s r.o povinná ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na ktorú ste nám na spracovanie osobných údajov poskytla súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania na účel spracovania alebo je daná právnymi predpisný v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje spracovávame podľa účelu ich spracovania počas nasledujúcich dôb:

·         Plnenie zmluvného vzťahu  .........................................................................do odvolania

·         Správa užívateľských účtov na služby  ......................................................čaká sa na ukončenie

·         Vykonávanie analýz a merania ...................................................................max. 6 mesiacov

·         Zasielanie obchodných informácií a ponúka produktov a služieb z portfólia PRIM-GL, spol s r.o  ........................................................................................................ do odvolania

·         Účtovné a daňové účely 10 rokov od nasledujúceho kalendárneho roku po poskytnutí plnenia

·         Plnenie ostatných zákonných povinností   ................................................ max. 5 rokov

 

6.                   Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba máte nižšie uvedené práva, ktoré pre Vás vyplývajú z právnych predpisov a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Jedná sa o právo:

a)                   na prístup k osobným údajom,

·         (Dotknutá osoba má možnosť sa buď zaregistrovať, nebo nakúpiť bez registrácie, tiež si môže vybrať, či chce dostávať novinky z nášho eshopu. Vždy ale musí vyplniť údaje nutné k zaslaniu tovaru, vrátane kontaktov, na ktoré mu príde faktúra)

b)                  na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov

c)                   požadovať vysvetlenie v prípade ak došlo k podozreniu, že spracovaním osobných údajov je narušená ochrana osobného a súkromného života alebo že osobné údaje sú spracované v rozpore s právnymi predpismi,

d)                  obrátiť sa na úrad  na ochranu osobných údajov,

e)                   na výmaz osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné Na účely pre účely pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ste zistili že osobné údaje boli získané protiprávne

f)                   Obmedzenia Spracovanie Osobné Údajov. Najneskôr S účinnosťou od 25. 5.2018 môžeš Použiť Tiež

g)                  právo na prenositeľnosť údajov 

h)                  na právo vzniesť námietku, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nedokáže,  že existujú vážne oprávnené dôvody pre  spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo práv a slobôd dotknutej osoby, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov.

·         Právo na prístup k osobným údajom: Ak chcete vedieť, či o Vás PRIM-GL, spol s r.o spracováva osobné údaje, máte právo vyžiadať od PRIM-GL, spol s r.o informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracované, a ak je tomu tak, máte tiež právo na prístup  k Vašim osobným údajom. V prípade opakovanej žiadosti je  PRIM-GL, spol s r.o oprávnená za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

·         Právo na opravu nepresných a nepravdivých osobných údajov: v prípade že máte pocit, že PRIM-GL, spol s r.o spracováva nepresné alebo nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu. PRIM-GL, spol s r.o  opravu vykoná bez zbytočného odkladu, vždy však so zreteľom k technickým možnostiam.

·         Právo požadovať vysvetlenie: v prípade že máte podozrenie že PRIM-GL, spol s r.o spracovaním osobných údajov je narušená ochrana osobného a súkromného života alebo že osobné údaje sú spracované v rozpore s právnymi predpismi, môžete po PRIM-GL, spol s r.o požadovať vysvetlenie.

·         Právo obrátiť sa na Úrad  na ochranu osobných údajov: v prípade si myslíte, že  dochádza k porušeniu Vášho práva na ochrana osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky  ( https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ ).

·         Právo na výmaz: v ak vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak zistíte to že boli spracované nezákonne, máte právo aby boli nenávratne  odstránenie.

·         Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov: v prípade že, nemáte záujem na odstránenie, ale iba na dočasnom obmedzení spracovania Vašich osobných údajov, môžete po PRIM-GL, spol s r.o požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.

·         Právo na prenosnosť údajov: v prípade že chcete, aby  PRIM-GL, spol s r.o Vaše osobné údaje poskytla tretím subjektom, môžete využiť Vaše právo na prenosnosť údajov. V prípade že by výkonom tohto práva by mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, PRIM-GL, spol s r.o vašej žiadosť nebude môcť vyhovieť.

·         Právo vzniesť námietku: máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti pracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracované na účely splnenia úloh vykonaných vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci, alebo na účely ochrany oprávnených záujmov PRIM-GL, spol s r.o  v prípade že PRIM-GL, spol s r.o nepreukáže, že existuje oprávnený  závažný  dôvod pre spracovanie, ktorý  prevláda nad Vašimi záujmy alebo právami a slobodami, PRIM-GL, spol s r.o spracovanie na základe Vašej námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte na písomne  adresu registrovaného sídla PRIM-GL, spol s r.o. Cintorínska 24,05601 Gelnica alebo e-mail: primgl@mail.t-com.sk .  Spoločnosť PRIM-GL, spol s r.o si vyhradzuje právo primeraným  spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva.

 

Zásady spracovania osobných údajov sú platné  od 25.05.2018